Czy e-sport jest “prawdziwym” sportem?

Czy e-sport jest „prawdziwym” sportem?

Czy e-sport może być uznawany za “prawdziwy” sport? A może to jednak definicja sportu, jest niekompletna i nie potrafi poradzić sobie z takim tworem jak e-sport. Na pewno będzie to przedmiotem dyskusji jeszcze przez długi czas, jednak postaram się rozjaśnić nawet w minimalnym stopniu ten spór.

Zbadanie sprawy e-sportu należy rozpocząć od badania definicji sportu, jest ich wiele, wybrałem tylko te, które moim zdaniem są najbardziej zwięzłe i przedstawiają sport tak jak widzi i rozumie go przeciętny odbiorca.

1) ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników.

2) założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m. in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych.

Natomiast zgodnie z ustawą przyjętą przez Polski parlament Dz. U.2018. 0.1263 t. j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz jej nowelizacja z dnia 20 lipca 2017 r. głosi, że:

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Najważniejszym punktem ustawy dotyczącym rozważania o e-sporcie jest punkt 1a, który jasno stwierdza, że każda forma aktywności, która opiera się na idei rywalizacji oraz chęci wygranej jest sportem. W myśl tego stwierdzenia za sport mogą zostać uznane szachy, warcaby, brydż i e-sport. Jednak z drugie strony definicja sportu “umysłowego” podana przez ustawodawcę jest dość niejasna, ponieważ jak należy rozumieć stwierdzenie “osiągnięcie wyniku sportowego”. Praktycznie teraz każda aktywność, która w ogóle nie kojarzy się ze sportem może zostać uznana za taką, np. olimpiada matematyczna czy konkurs nt dowolnej wiedzy, ponieważ wymaga równie dużego wysiłku umysłowego co poprzednie “dyscypliny”. Definicji sportu jest bardzo wiele lecz większość z nich odnosi się do aspektu fizycznego i tak była postrzegana przez lata, dopiero w toku rozwoju cywilizacji zaczęła pojawiać się nowe formy sportu, które nie pasowały do konwencjonalnego rozumienia tego zagadnienia. Głównym problem w zakwalifikowaniu e-sportu może być błędna interpretacja pochodzenia słowa sport.

Słowo sport pochodzi od łacińskiego słowa disporte, które oznacza oddalenie się od miejsca czynności dla rozrywki i odpoczynku. Przez to określenie rozumiane były wszelkie aktywności związane z zabawą, spędzaniem wolnego czasu, czy wreszcie jako współzawodnictwo o charakterze fizycznym. Wyraz sport powstał poprzez odcięcie przedimka “di” od reszty, zostawiając same “sporte”. Zanik akcentu na ostatnią sylabę “e” spowodował powstanie słowa “sport” i tak funkcjonuje do dziś. Jeżeli wziąć pod uwagę cała definicję jako wyznacznik, to e-sport mieści się w jej ramach, jednak jeśli chodzi o część związaną z fizycznym charakterem to już nie do końca. Dlatego, że w jaki sposób określić fizyczność, czy chodzi bezpośrednią interakcję z przeciwnikiem, czy o wykonywanie czynności używając joysticka albo klawiatury.

W czasie wykonywania danego zadania, umysłowego czy fizycznego, spalana jest pewna ilość kalorii zależna od stopnia trudności danej czynności. Jest to wspólny mianownik łączący sport typowo fizyczny ze sportem umysłowym, dlatego że w każdym rodzaju sportu należy wykonać obydwa typy wysiłku, w mniejszym lub w większym stopniu. Dodatkowo występuje uczucie zmęczenia, które nie różni się znacząco po wykonaniu danego zadania.

To jednak sport ?

E-sport spełnia praktycznie wszystkie kryteria dotyczące sportu tradycyjnego, odnajdziemy w nim elementy takie jak; współzawodnictwo, chęć osiągnięcia jak najlepszego wyniku, emocje towarzyszące zmaganiom, ściśle określone normy dotyczące sprzętu. Wszystko oprócz zmożonego wysiłku fizycznego, który stał się głównym argumentem przeciwników zakwalifikowania e-sportu jako sportu samego w sobie. Jednym sposobem na rozstrzygnięcie tego sporu jest, albo zmodyfikowanie obecnej definicji sportu dołączając do niej sport elektroniczny lub podział na sport umysłowy i fizyczny. W przyszłości zmiana ta wydaje się nieunikniona, ponieważ jak sklasyfikować aktywność odbywając się w wirtualnej rzeczywistości (VR), np. grę w piłkę nożną, w której wykonujemy te same czynności tylko w nierzeczywistym świecie.

Źródło: Encyklopedia PWN hasło sport, słownik PWN słowo sport (https://www. arslege. pl/ustawowe-pojecie-sportu/k543/a44341)

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.